ราคาพิเศษจาก 79,900 เหลือเพียง 59,900!!*

Other trip
ชำระเงินหลังการจอง
Book now

Agenda
โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 (7/11/2563) BKK - OSLO -LEKNES

       เดินทางโดยสายการบินไทย ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 00.55 น. เดินทางไปยังท่าอากาศยานออสโล ถึงเวลาประมาณ 07.25 น.

•  จากนั้นเดินทางไปยัง Leknes โดยสายการบินภายในประเทศเวลา 11.00 – 13.20           

•  เดินทางไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของสำหรับการอาศัยอยู่ในเกาะ Lofoten ตลอดระยะเวลา 4 คืน

Day 1- 4 (7 - 10/11/2563) Lofoten island

         ในระยะเวลา 4วัน 4คืน เราจะพาท่านเดินทางถ่ายภาพบริเวณหมู่เกาะLofoten ตามลักษณะสภาพอากาศ โดยจะเน้นตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ๆ บนเกาะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมง ชายหาด และภูเขาที่ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ โดยแพลนจะไม่ได้กำหนดวันและสถานที่แน่นอน เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศจะค่อนข้างแปรปรวน เราจะแพลนออกเที่ยวกันวันต่อวัน   

•  Highlights        

     • Reine                             • Nusfjord     

     • Hamnoy                         • Tind

     • Skagsanden beach        • A

     • Ryten                             • Sorvågen

     • มุมสูงเมือง Hamnoy        • Mossiness

     • Sakrisoya                      • Nonstinden

     • Uttakleiv Beach             • Reinebringen

Day 5 - 6 (11 -12 /11/2563) Leknes - Senja

     ในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน เราจะออกเดินทางจากสนามบินเลคเนส LKN เวลา 07:20 ถึง สนามบินโบโด BOO เวลา 07:45 น. รอต่อเครื่อง 25 นาที- เดินทางจากสนามบินโบโด BOO เวลา 08:10 น. ถึงสนามบินทรอมโซ TOS เวลา 09:00 น.- เดินทางจากทรอมโซ ไป เซนจา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และจะพาทุกท่านถ่ายจุดชมวิวสำคัญๆของเมืองเซนจา

Day 7 (13/11/2563) Tromso

     วันที่ 13 พฤศจิกายน เดินทางจากเซนจา ไป ทรอมโซ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง จากนั้นพาทุกท่านเดินเล่นในเมือง และในช่วงเย็นจะพาขึ้นกระเช้าเพื่อถ่ายวิวเมืองมุมสูงของเมืองทรอมโซ และถ้าโชคดี เราอาจจะได้เจอแสงเหนือที่นี่อีกด้วย

Day 8 (14/11/2563) TROMSO - BKK

     เตรียมตัวเดินทางกลับ เดินทางจากสนามบินทรอมโซ TOS เวลา 08:30 ถึง สนามบินออสโล OSL เวลา 10:25 น.- กลับประเทศไทยในวันเดียวกัน จากสนามบินออสโล OSL เวลา 14.00 น. 

Day 9 (15/11/2563) BKK

        เดินทางถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 6.30 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อตกลง

  *  •  ค่าทริปรวม            

             •  ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท            

             •  ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศนอร์เวย์            

             •  ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 9 วัน 7 คืนในประเทศนอร์เวย์            

             •  ค่ากระเช้าขึ้นจุดชมวิวทรอมโซ

      •  ค่าทริปไม่รวม            

             •  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับทั้งหมด  Bangkok – Oslo            

             •  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ Oslo-Leknes, Leknes-Tromso            

             •  ค่ายื่นขอวีซ่าเชงเก้น            

             •  ค่าอาหารทั้งหมด            

             •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ            

             •  ค่าใช้จ่ายจากน้ำาหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด            

             •  และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

       •  การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

              •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

              •  ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

              •  ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

      •  การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

              •  กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

              •  กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

              •  เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 หากไม่สามารถเดินทางได้บริษัทยินดีคือเงิน 100%

     •  หมายเหตุ

              •   หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

             •   บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

             •   บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

             •   หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

             •   หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง